PRIVACYREGLEMENT

Arbeidsmakelaars is dienstverlener in het ter beschikking stellen van arbeid. 

Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en houden ons daarom strikt aan de regels die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van privacy. Wij realiseren ons dat het voor jou van belang is om te weten hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Door middel van dit privacyreglement willen wij inzichtelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die jij aan ons verstrekt. Zo vind je in dit privacyreglement onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door ons worden opgeslagen in de administratie, aan wie jouw persoonsgegevens worden verstrekt (en wanneer), hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de verwerkingen van de persoonsgegevens door ons. 

De bepalingen in dit privacyreglement zijn van toepassing op: 

- kandidaten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven en uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers

- (interne) werknemers en stagiairs van Arbeidsmakelaars die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers (kantoorpersoneel);

- alle bezoekers van onze website;

- werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties 

Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 

a) Uitzendkracht: een aan een derde ter beschikking gestelde arbeidskracht, die krachtens een gesloten overeenkomst van opdracht tussen de derde en een van Arbeidsmakelaars haar gekozen ondernemingen, onder leiding en toezicht arbeid (gaat) verricht(en) bij die derde; 

b) arbeidsovereenkomst: de overeenkomst tussen jou en Arbeidsmakelaars op grond waarvan jij persoonlijk arbeid verricht en waarmee jij– als je uitzendkracht bent - ter beschikking wordt gesteld aan een derde; 

c) Arbeidsmakelaars: de onderneming die voor jou de dienstverlening verricht. Dit is één van de gelieerde vennootschappen van Arbeidsmakelaars B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Kampen aan de Gildestraat 1. Onder gelieerde vennootschappen wordt ook begrepen Recruitment Backoffice Service BV te Kampen.

d) derde: ieder, niet zijnde jij, Arbeidsmakelaars, een bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken; 

e) jij en jou: degene van wie persoonsgegevens door Arbeidsmakelaars worden verwerkt; 

f) wij en ons: de onderneming die voor jou de dienstverlening verricht; 

g) opdrachtgevers: de opdrachtgevers van Arbeidsmakelaars; de bedrijven waaraan jij (potentieel) ter beschikking wordt gesteld om arbeid te gaan verrichten; 

h) persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is; 

i) toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee jij 

aanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;

 j) verantwoordelijke: Arbeidsmakelaars; k) verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van 

persoonsgegevens;

 l) verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

Artikel 2. Reikwijdte reglement 

1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Arbeidsmakelaars.

2. De volgende artikelen zijn van toepassing op de volgende groepen betrokkenen: 

• kandidaten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij ons en uitzendkrachten van ons die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers: alle artikelen, met uitzondering van artikel 13; 

• (interne) werknemers van Arbeidsmakelaars die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers (kantoorpersoneel): alle artikelen, met uitzondering van artikel 4 lid 9 t/m 11, artikel 5 lid 2 en 3, artikel 6 lid 4 en artikel 13; 

• voormalig werknemers jegens wie wij verplichtingen hebben indien wij eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WIA zijn: alle artikelen die van toepassing zijn op uitzendkrachten en/of (interne) werknemers; 

• alle bezoekers van onze website: de artikelen 9, 10 en 11; 

• werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Arbeidsmakelaars): de artikelen 1, 2 en 8 t/m 16. 

Artikel 3. Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens 

1. De persoonsgegevens worden door ons enkel verwerkt voor de volgende doeleinden, waarbij van belang is dat niet voor alle groepen van betrokkenen alle doeleinden relevant zijn: 

• De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling; 

• Jouw bemiddeling naar arbeid; 

• Het aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevante administratievoering; 

• Het onderhouden van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels- en salarisadministratie; 

• De uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen jou en Recruitment Backoffice BV; 

• Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen Arbeidsmakelaars en onze opdrachtgevers; 

• Het nakomen van verplichtingen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WIA; 

• Het informeren van jou over onze dienstverlening; 

• Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen; 

• Het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, door middel van bijvoorbeeld opleidingen en testen; 

• Het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen; 

• Het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of je daarvoor in aanmerking komt). 

• Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing); 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Arbeidsmakelaars rusten; 

• Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis. 

2. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende 

voorwaarden (grondslagen) is voldaan: 

• Je hebt toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om); 

• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent; 

• Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Arbeidsmakelaars rust; 

• Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; 

• Het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan Arbeidsmakelaars is opgedragen; 

• Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Arbeidsmakelaars of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Arbeidsmakelaars en/of de derde. 

Artikel 4. Inschrijving bij Arbeidsmakelaars en bemiddeling naar arbeid 

1. Jij kunt je bij ons inschrijven op twee manieren: (1) door middel van het invullen van een inschrijfformulier op de website of (2) bij een van de vestigingen van Arbeidsmakelaars. Als je je inschrijft, verzoeken wij je de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven: 

- NAW-gegevens, inclusief roepnaam - Mobiel telefoonnummer - E-mailadres - Geboortedatum - Geslacht - Beschikbare vervoersmiddelen - Soort rijbewijs - Wenselijke maximale reistijd - Wenselijk type dienstverband - Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, 

zoals BSN, pasfoto en nationaliteit) - Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing) 

2. Je kunt ervoor kiezen om bij de inschrijving je curriculum vitae (hierna: “cv”) aan ons te verschaffen. Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed als mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden wij je wel aan je cv aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden: 

- Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam) - Adres - Postcode - Woonplaats - Geboortedatum - Telefoonnummer - E-mailadres - Geslacht - Gewenste beroepen/functies - Werkervaring - Opleidingen - Cursussen - Competenties 

3. Andere persoonsgegevens dan vermeld onder de leden 1 en 2 hebben wij niet nodig voor jouw bemiddeling naar arbeid. Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens in jouw cv op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in je cv opnemen - of die gegevens op enige andere wijze vrijwillig aan ons verstrekken - dan geef je door het uploaden van je cv of door het op andere wijze verstrekken van je cv toestemming aan ons om die persoonsgegevens te verwerken. 

4. Als je bij Arbeidsmakelaars solliciteert naar een functie als interne werknemer (kantoorpersoneel), gelden de leden 1 en 2 van dit artikel ook voor jouw, met dien verstande dat je in dat geval nog geen kopie van je identiteitsbewijs en/of verblijfs- en tewerkstellingsvergunning hoeft te verschaffen. Deze gegevens moet je wel bij een eventuele indiensttreding aan Arbeidsmakelaars geven. 

5. De volgende persoonsgegevens hebben wij in elk geval niet nodig om jou te bemiddelen naar arbeid en/of je sollicitatie te beoordelen. Wij raden het jou dan ook af deze gegevens in het cv op te nemen: 

- Godsdienst of levensovertuiging - Raciale of etnische afkomst - Politieke gezindheid - Lichamelijke of geestelijke gezondheid - Seksuele leven - Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij - Strafrechtelijke gegevens 

Ondanks dat Arbeidsmakelaars een kopie van jouw identiteitsbewijs maakt, op het moment dat jij je inschrijft, raden we je af om de volgende gegevens (die op een identiteitsbewijs) staan, te vermelden op je cv: - Nationaliteit - (pas)Foto - Burgerservicenummer (BSN) 

6. Indien voor een bepaalde functie bijzondere eisen worden gesteld op het punt van de medische geschiktheid, kunnen wij ons in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten informeren over jouw medische geschiktheid voor die functie. Het resultaat van die keuring wordt door de bedrijfsarts slechts aan ons verstrekt (en dus door ons verwerkt), nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

7. Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het toegestaan om in onze administratie op te nemen dat een VOG is afgegeven. Mocht een VOG niet worden afgegeven, dan zal daarover niets in de administratie worden opgenomen. 

8. Je hoeft geen gegevens over je gezondheid te verstrekken aan Arbeidsmakelaars, indien die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar je solliciteert. Je bent echter wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan je weet of moet begrijpen dat deze jou ongeschikt maken voor de functie. 

9. Indien verenigbaar met het doel waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, is het toegestaan jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Wij houden daarbij rekening met jouw belangen en verstrekken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt (zie artikel 3). 

10. Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Arbeidsmakelaars zal, zonder dat je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende: 

- Naam - Woonplaats - Geslacht - Geboortedatum - E-mail - Mobiel telefoonnummer - Opleidingen - Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie) - Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie) - Stages (indien en voor zover van belang voor de functie) - Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien en voor zover 

van belang voor de functie) 

11. In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) 

kunnen ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken: 

- Of je in het bezit bent van een rijbewijs; - Dat een VOG aan jou is verstrekt. Indien er geen VOG is verstrekt, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever; 

- Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen strafrechtelijk verleden hebt. Indien je op je eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever; 

- Indien een medische keuring vereist is: of je (op basis van de medische keuring) 

geschikt bent voor de functie. 

Artikel 5. Totstandkoming arbeidsovereenkomst en aanvang terbeschikkingstelling 

1. Op het moment dat wij met jou een arbeidsovereenkomst sluiten, zullen – naast de in artikel 4 genoemde persoonsgegevens – de volgende persoonsgegevens opgenomen worden in onze administratie: 

- Bankrekeningnummer - Huwelijkse staat - Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur 

Indien wij nog niet/niet meer beschikken over een kopie van je identiteitsbewijs, dan nemen wij - op het moment dat wij een arbeidsovereenkomst met jou aangaan - (opnieuw) een kopie daarvan op in onze administratie. Dit betekent dus ook dat we de op het identiteitsbewijs vermelde gegevens van jou verwerken, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing). 

Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever 

2. Op het moment dat je aan het werk gaat bij een opdrachtgever, dan kunnen wij (naast de gegevens die al eerder zijn verstrekt/mochten verstrekt worden, zoals opgenomen in artikel 4 lid 9 en 10) de volgende gegevens van jou aan de opdrachtgever verstrekken: 

- Adresgegevens - Burgerservicenummer (BSN) - Of je in het bezit bent van een rijbewijs - Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur. 

3. Indien jij verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (en jij geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), zijn wij wettelijke verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van jouw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. Wij zullen dit ook doen. 

Artikel 6. Gedurende de arbeidsovereenkomst 1. Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het toegestaan bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken in jouw personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen, persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende, vakantieaanspraken en correspondentie over het functioneren. 

2. Het is ons toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken, ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat onder andere om loonstroken, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring. 

3. In geval van ziekte kunnen de volgende persoonsgegevens van jou worden verwerkt: 

- het telefoonnummer en (verpleeg)adres; - de vermoedelijke duur van je verzuim; 

- de lopende afspraken en werkzaamheden; 

- of jij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke). Als je minimaal twee maanden in dienst bent, mag bij de melding ook worden gevraagd of je onder de no-risk-polis valt (artikel 29b of 29d Ziektewet); - of jouw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is); 

- of er sprake is van een (verkeers)ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was (in verband met de mogelijkheid tot regres). 

De volgende nadere gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst over jou aan ons verstrekken (en mogen wij dus ook verwerken): 

- De werkzaamheden waartoe je niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen); - Nadere informatie over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van jou werkgerelateerd is (enkel in gevallen waarin louter het benoemen van functionele beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor effectieve re-integratie); - De mate waarin je arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen); 

- Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die wij 

voor de re-integratie moeten treffen; 

- De verwachte duur van het verzuim. 

4. In principe zullen wij geen extra persoonsgegevens meer aan de opdrachtgever verschaffen als de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle gegevens die wij bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem hebben verstrekt (artikel 4 lid 8, 9 en 10 en artikel 5 lid 2 en 3). Er kunnen zich echter situaties voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van jou noodzakelijk maakt voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Arbeidsmakelaars of dat van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er in verband met jouw re-integratie specifieke re- integratie-activiteiten of aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever worden verwacht. In dat geval zullen wij altijd de afweging maken tussen de belangen van ons en/of de opdrachtgever en jouw fundamentele rechten en vrijheden. Wij zullen jou altijd informeren over de verstrekking van deze gegevens aan de opdrachtgever. 

5. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dit verenigbaar is met de in artikel 3 genoemde doeleinden/grondslagen, waaronder aan leveranciers, auditinArbeidsmakelaarsties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Wij zullen hiertoe pas overgaan, indien wij daartoe gerechtigd zijn en daarvoor voldoende noodzaak bestaat. 

Artikel 7. Bewaartermijnen 

1. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden als genoemd in artikel 3 van dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. 

2. Indien je niet werkzaam bent geweest, bewaren wij jouw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan twee jaar. Buiten deze termijn zullen we je maximaal 1 keer benaderen met de vraag of je ingeschreven wilt blijven.

3. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijderen wij jouw persoonsgegevens op dat moment direct uit ons systeem, tenzij wij op grond van wettelijke regels gehouden zijn persoonsgegevens te bewaren. 

4. Als er tussen jou en Arbeidsmakelaars een arbeidsovereenkomst is geweest en deze is geëindigd, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. 

5. Indien daarvan sprake is, wordt jouw re-integratiedossier in principe zo spoedig mogelijk verwijderd op het moment dat jouw arbeidsovereenkomst afloopt. 

6. Een langere bewaarplicht geldt voor de volgende situaties: 

a. Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is. b. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie geldt dat deze gedurende 7 jaar worden bewaard. Wij zijn daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie “actuele waarde” heeft – en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst. 

c. De hieronder onder i t/m vi opgesomde gegevens zullen tot 5 jaar worden bewaard na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Wij zijn daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting: i. Formulier loonheffingen dat jij hebt ingevuld. ii. Kopie identiteitsbewijs. iii. Verklaringen en beschikkingen die wij van jou hebben ontvangen. iv. Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres met postcode, woonplaats, en ingeval jij niet in Nederland woont, het woonland en regio. v. Rijbewijs vi. Verblijfsvergunning en/of werkvergunning 

7. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt. 

8. Indien er gedurende jouw dienstverband – bij langdurige ziekte – een re- integratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende jouw dienstverband weer is gesloten, bewaren wij dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door ons worden opgenomen in jouw personeelsdossier. 

Artikel 8. Bescherming persoonsgegevens 1. Arbeidsmakelaars treft verschillende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens – die wij verwerken – worden beschermd. 

2. Dossiers ten behoeve van beschikbare medewerkers en actieve medewerkers worden digitaal bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Arbeidsmakelaars. Dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens van bevoegd personeel. 

Artikel 9. Online enquêtes Van tijd tot tijd kan Arbeidsmakelaars jou vragen om een online enquête op haar website in te vullen. Indien je ervoor kiest om een online enquête in te vullen en af te ronden, kunnen wij je tot slot vragen naar persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld je leeftijd, postcode en/of postadres. Wij zullen met die gegevens omgaan zoals bepaald in dit privacyreglement. 

Artikel 10. Website 1. Arbeidsmakelaars kan bepaalde niet-identificeerbare gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer je onze website bezoekt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld iedere keer dat je onze site bezoekt jouw IP-adres, browserinformatie, mobiele besturingssysteem (indien je via jouw mobiele apparaat gebruikt van onze website) en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Ook vergaren wij informatie over bezoekpatronen en sitegebruik. 

2. De informatie die wij van jou ontvangen, wordt gebruikt om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens gebruiken om met je te kunnen communiceren en om je op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen Arbeidsmakelaars en de diensten die wij jou te bieden hebben. 

3. De bezoeker van de website beslist zelf of zijn/haar gegevens door ons gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor wij deze wensen te bewaren. 

Artikel 11. Cookies 1. Wij maken op de website gebruik van “cookies” om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Zo kan het aanbod en de navigatie van de website verder worden verbeterd. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder dat de bezoeker het in de gaten heeft. Het tekstbeArbeidsmakelaarsd kan bij een later bezoek worden uitgelezen, maar wel alleen door de website die het aan de computer van de gebruiker heeft gegeven. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over het gebruik van de gebruiker van de website. 

2. Wij gebruiken cookies om jouw zoekvoorkeuren te onthouden zodat je deze niet 

telkens opnieuw hoeft in te vullen als je de vacaturepagina opnieuw bezoekt. 

3. Om inzicht te krijgen in hoe vaak een vacature bekeken wordt, wordt er op jouw computer per vacature een cookie geplaatst om dubbele tellingen te voorkomen. 

4. Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van Googles Analytics-dienst. Wij gebruiken Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van de website. Google kan de informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google wel verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, kan je deze cookies uitzetten via de instellingen van jouw internetbrowser. Dit kan echter het functioneren van de website op jouw browser negatief beïnvloeden. 

Artikel 12. Derden 

1. Arbeidsmakelaars deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van jou die je aan ons hebt verstrekt, behalve (1) met jouw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacyreglement of (3) aan daartoe bevoegde inArbeidsmakelaarsties. 

2. Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van systemen. Het kan zijn dat persoonsgegevens worden verstrekt aan deze derde partijen. Wij autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. 

3. Anders dan aan de opdrachtgevers, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verstrekken aan een opleidingsinstituut, in het kader van een door jou te volgen opleiding: 

- Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam) - Adres - Postcode - Woonplaats - Geboortedatum - Telefoonnummer - E-mailadres 

Artikel 13. Zakelijke relaties 1. Van werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties 

(hierna: “relaties”) verwerken we de volgende persoonsgegevens: 

- (Zakelijke) NAW-gegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Functie - Gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing) 

2. Wij kunnen de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder (aspirant- )werknemers, leveranciers, auditinArbeidsmakelaarsties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kunnen de persoonsgegevens van relaties worden doorgegeven aan anderen, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend. 

3. Wij bewaren de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en wij houden ons hierbij dan ook aan de geldende wet- en/of regelgeving. 

4. De persoonsgegevens van relaties worden door ons enkel verwerkt voor de volgende doeleinden: 

- Het onderhouden van een zakelijke relatie - Het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie; - Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Arbeidsmakelaars en de (onderneming van de) relatie - Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en overige activiteiten - Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing) - Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die ons rusten. 

5. De persoonsgegevens van relaties worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan: 

- Je hebt toestemming gegeven 

- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent 

- Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust 

- Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen 

- Het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen - Het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Arbeidsmakelaars of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Arbeidsmakelaars en/of de derde 

Artikel 14. Rechten van betrokken (aspirant-)uitzendkracht 

1. Je hebt het recht om: 

- Uitsluitsel te krijgen van Arbeidsmakelaars over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Op het moment dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken, heb je het recht die persoonsgegevens in te zien en heb je het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden; - rectificatie/correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken aan Arbeidsmakelaars; - Arbeidsmakelaars te verzoeken om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te wissen, wanneer zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor enkele persoonsgegevens geldt echter dat wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren (zie artikel 7.6). Voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet op jouw verzoek kunnen wijzigen en/of verwijderen; - de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons te beperken, indien zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; - jouw persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door ons geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend; - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege jouw specifieke situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; - een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; - onverwijld geïnformeerd te worden door ons, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, tenzij wij hiertoe niet verplicht zijn op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 

2. Voor de uitvoering van jouw bovengenoemde rechten, kan je een e-mail sturen aan info@Arbeidsmakelaar.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, dat het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. 

Artikel 15. Wijzigingen Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacyreglement kan je vinden op www.Arbeidsmakelaar.nl (of een van de andere websites vallende onder Arbeidsmakelaars) en kan jou op verzoek worden toegestuurd. Wij raden je aan om regelmatig dit privacyreglement door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Artikel 16. Contact 1. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy beleid neem dan contact met Arbeidsmakelaars op. Dit kan per e-mail via info@Arbeidsmakelaar.nl of per gewone post t.a.v. de functionaris gegevensbescherming. 

2. Wij zullen jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren.